0
Főoldal Falatozz.hu Iskolakezdő Nyereményjáték

Falatozz.hu Iskolakezdő Nyereményjáték

Közeledik a szeptember, amely az ősz beköszöntén túl számos család életében az iskolakezdéssel járó izgalmakat is jelenti. 

A Falatozz.hu ennek örömére 10 db (1 db A5-ös spirálfüzetet és 1 db tornazsákot tartalmazó) iskolakezdő csomagot sorsol ki augusztus 26-án azok körében, 

akik augusztus 1-25. között 10 000 Ft feletti értékben rendelnek az oldalon.

Iskolakezdő kampány

 

Falatozz.hu Iskolakezdő Nyereményjáték
HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA („SZABÁLYZAT”)

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT, HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

1.      A játék szervezője

Falatozz.hu Iskolakezdő Nyereményjátékelnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a DISTON-LINE Kft. (székhely: 3525 Miskolc, Jókai u. 19. fszt. 2., cégjegyzékszám: 05-09-019809, nyilvántartó bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága) ( a továbbiakban: „Szervező”). A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező látja el.

2.      A játék megnevezése

Jelen játékszabályzat a Szervező oldalán (www.falatozz.hu, a továbbiakban: „Oldal”) keresztül kezelt és lebonyolított Falatozz.hu Iskolakezdő Nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) részvételi feltételeit tartalmazza.

3.      A játék időtartama

2019. augusztus 1-25.

4.      A sorsolás időpontja és helyszíne

A sorsolás időpontja: 2019. augusztus 26.

A sorsolás helyszíne: a nyeremény sorsolása a DISTON-LINE Kft. székhelyén történik.

5.      Részvételi feltételek

a)    A Játékban való részvételre az a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes, 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy jogosult, aki az alább meghatározott valamennyi feltételnek együttesen, kivétel nélkül megfelel (a továbbiakban Résztvevő).

b)    Aki a jelen Szabályzat 3. pontjában meghatározott időtartam alatt az Oldalon 10 000 Ft felett rendel (egy rendelés alkalmával, a különböző rendelések összege nem adódik össze). 

6.      Nyertesek kiválasztása

a)      A Szervező sorsolással választja ki az ajándékot nyerő Megrendelőket (a továbbiakban: „Nyertes”).

b)      A sorsolás számítógéppel a véletlenszerűség követelményeinek megfelelően történik, a Szervező székhelyén. A Nyertesek kiválasztása az összes, részvételre jogosult Megrendelő közül véletlenszerűen kerül kisorsolásra. 

c)      A Szervező a Nyertesek felhasználónevét az Oldalon, a falatozz.hu/iskolakezdo_nyeremenyjatek aloldalon teszi közzé a sorsolástól számított 1 munkanapon belül.

7.      Nyertesek

a)      A Játék Nyertesei azok, akik megfelelnek a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek és a nyereményre való jogosultságukat megállapítják.

b)      Ha a Nyertesek nem felelnek meg a jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek (ideértve azt is, ha a Játékból kizárásra kerül), abban az esetben a nyeremények nem kerülnek kiosztásra.

c)  Ha egy Nyertes nem él a Nyereménnyel (mert pl. nincsen iskolás korú gyermeke, és a környezetében sincsen rá szükség), és írásban vagy telefonon jelzi ezt a Szervezőnek, hogy lemond róla, abban az esetben egy másik Nyertest sorsol ki a Szervező.

8.      A nyertesek értesítése

a)      A Nyerteseket a falatozz.hu/iskolakezdo_nyeremenyjatek aloldalon nevezi meg a Szervező, a sorsolást követő  1 (egy) munkanapon belül. A Nyerteseket telefonon és emailben is értesíti a Szervező, az oldalon megadott adatai alapján.

b)      A Nyertesek Oldalon való megnevezése kizárólag tájékoztató jellegű, amennyiben bármely vita merül fel a Nyertesek és nyeremények megállapítása vonatkozásában, irányadónak mindenkor a DISTON-LINE Kft nyilvántartását kell tekinteni.

9.      Nyeremény

A Szervező az 5. pontban meghatározott valamennyi feltételnek hiánytalanul megfelelő Résztvevők között 10 db iskolakezdő csomagot sorsol ki, melynek tartalma 1db füzet és 1db tornazsák. A Nyerteseknek a Nyereményét postán küldjük el. A nyeremény készpénzre nem váltható. 

10.  A nyereményjátékból kizárható

a)      A Játékból – akár a Játék időtartamát követően, utólagosan is – minden további jogcselekmény nélkül kizárja magát az a Játékos, aki a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit maradéktalanul nem fogadja el, vagy Játékban való részvétellel automatikusan megtett elfogadó nyilatkozatát később visszavonja. Az ilyen Játékos nyereményre sem jogosult.

b)      A nyereményjátékból továbbá ki vannak zárva a Szervező DISTON-LINE KFT. dolgozói, a Lebonyolító Sparrow Bt. dolgozói és ezen személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói.

11. Felelősség

a) A DISTON-LINE Kft. kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a nyeremény postázása DISTON-LINE Kft.-nek nem felróható okból hiúsul meg, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.

b)      A DISTON-LINE Kft. nem felel az Oldal üzemzavarából adódó hibákért, illetve azért, ha az Oldal nem érhető el.

12.  Egyéb rendelkezések

a)      A nyeremény visszautasítható.

b)      A nyeremény másra nem ruházható át, készpénzre, illetve más nyereményre nem váltható.

c)       A nyeremény után a Szervező teljes egészében átvállalja a nyertestől a vonatkozó jogszabályokban előírt adó-, illetve járulékfizetési kötelezettséget.

d)      A Résztvevő köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. Szervező nem vállal felelősséget az olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Résztvevő nem a kellő körültekintéssel járt el a nyereményjátékban való részvétel során.

e)       Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a nyereményjáték tisztaságáért, jelen részvételi feltételek szerinti lefolyásáért.

f)      A Játékban való részvétellel a résztvevő kifejezetten elismeri, hogy a Játék jelen hivatalos részvételi és játékszabályzatát (a továbbiakban: a „Játékszabályzat") teljeskörűen megismerte és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a résztvevő a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, továbbá, ha kiderül, hogy valamely személy a részvételi feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

g)      A DISTON-LINE Kft. jogosult a Játék részbeni vagy egészbeni visszavonására vagy megszüntetésére bármilyen technikai, kereskedelmi, működési vagy bármely jogszabály által meghatározott okból kifolyólag. A Játék megszüntetése esetén, a Szervező törekszik arra, hogy annak tényét előzetesen nyilvánosságra hozza, azonban a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítésre nincs lehetőség. A DISTON-LINE Kft. a jelen Játékszabályzat kiegészítésének vagy módosításának jogát fenntartja.

h)        A Játékosok a Játékban való részvétellel elfogadják, hogy a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a DISTON-LINE Kft. számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

i)        A Játékkal kapcsolatos információk és a jelen Játékszabályzat megtalálhatóak az Oldalon. A DISTON-LINE Kft.  fenntartja a jogot, hogy jelen Játékszabályzatot bármikor egyoldalúan megváltoztassa, vagy visszavonja.

j)        A jelen Játékszabályzatra a magyar jog szabályai az irányadóak. A DISTON-LINE Kft. által a Játék során meghozott döntésekkel szemben és a Promóció lebonyolításával, az abban való részvétellel kapcsolatosan mindennemű jogi út kizárt. A jelen Játékszabályzat értelmezésének joga kizárólag a DISTON-LINE Kft.-t illeti meg.

13.  Adatkezelés, adatvédelem

A Játékosok a személyes adataiknak a kezeléséhez – ideértve a Nyertesek felhasználónevének Oldalon történő közzétételéhez – a regisztrációval adják hozzájárulásukat.

a)      A DISTON-LINE Kft. a Játékra vonatkozó adatkezelési és adatvédelmi előírásokról a DISTON-LINE Kft. Oldalán részletezett Falatozz.hu Iskolakezdő Nyereményjáték című dokumentumban (a továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”) ad tájékoztatást a Játékosok részére.

b)      Az Adatkezelési Tájékoztató ezen Szabályzat 1. számú mellékleteként érhető el.

14.  A játékhoz kapcsolódó jognyilatkozatok, hozzájárulás visszavonása

a)      A Játékban való részvétellel a résztvevő személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy:

  1. a regisztráció során megadott személyes adataikat az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottaknak megfelelően kezeljék;
  2. a nyereményre való jogosultság esetében nevüket a Szervező az Oldalán nyilvánosságra hozza a játék lezárást követő minimum 1 évig.

b)      Résztvevő a Játékban való részvétellel a jelen Szabályzatban meghatározott valamennyi feltételt tudomásul veszik és a Szabályzatát magára nézve kötelezőnek ismeri el.

c)      A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyereményjáték lezárása előtt kérelmezi a Szervezőtől.

d)      A Résztvevő a részvételi hozzájárulását bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen vonhatja vissza:

  1. írásban a DISTON-LINE Kft. 3525 Miskolc, Jókai u. 19. fszt. 2. címre küldött levél formájában vagy
  2. elektronikus úton a kapcsolat@falatozz.hu címre küldött e-mailben.
  3. A visszavonó nyilatkozatot a Szervező és a Lebonyolító 8 munkanapon belül dolgozza fel.

e)      A visszavonó nyilatkozatnak a Résztvevő nevét és email címét kell tartalmaznia.

f)       A megadott adatokat a Szervező az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

A Játékkal, illetve a jelen részvételi feltételekben foglaltakkal kapcsolatosan a kapcsolat@falatozz.hu e-mail címen érdeklődhet.

A Szabályzat közzététele a www.falatozz.hu honlapon történik. A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot indokolt esetben módosítsa.
A megváltoztatott szabályzatot azonnal közzéteszi a www.falatozz.hu honlapon, a korábbi szabályzattal azonos helyen és módon.

 

Budapest, 2019.08.01.

DISTON-LINE Kft.

Szervező

1.sz. melléklet

 

A DISTON-LINE Kft Facebook oldalán szervezett posztjátékok Adatkezelési Tájékoztatója

 

Ez az adatkezelési tájékoztató a Szervező által meghirdetett Játékban résztvevők személyes adatainak kezelésével kapcsolatos feltételeket foglalja össze.

Adatkezelő: a  DISTON-LINE Kft.

székhelye: (székhely: 3525 Miskolc, Jókai u. 19. fszt. 2.)

e-mail: distonmail@gmail.com

telefonszám: +36 70 334 51 97                                                            

Az adatkezelés célja: a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, a Nyeremények átadása.

A kezelt adatok köre:az Ön által megadott adatok (keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, születési dátum, irányítószám, telefonszám).

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Címzettek köre: Az Ön adataihoz a Szervezőnél a Játékot lebonyolító munkatársak férnek hozzá. 

Adatok megőrzése: Amennyiben Ön kerül kiválasztásra a játék nyerteseként, úgy a részünkre megadott személyes adatait nyereményjáték lezárását követően 5 évig őrizzük a Ptk. általános elévülési szabályai alapján. A nyereménnyel kapcsolatban keletkezett, számviteli bizonylatnak minősülő pénzügyi adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján legalább 8 évig kezeljük.

A ki nem választott Játékosok személyes adatait nem kezeljük.

Önnek joga van meghatározott jogszabályi feltételek fennállása esetén:

a)       tájékoztatást kapni arról folyamatban van-e a személyes adatainak kezelése, és ha igen, hozzáférést kérhet a személyes adatai kezelésével kapcsolatos releváns információkhoz;

b)       a személyes adatai helyesbítését kérni;

c)       a személyes adatai törlését, elfeledtetését kérni;

d)       a személyes adatkezelés korlátozását kérni;

e)       hogy az Ön által a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a Szervező egy másik adatkezelőnek továbbítsa;

f)        tiltakozni a személyes adatainak a Szervező vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló kezeléséhez;

g)       bármikor visszavonni a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását;

h)      panaszt tenni a személyes adatai kezelésével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu)

i)         bírósági eljárást kezdeményezni. A polgári per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).