0
Főoldal Falatozz.hu Holiday nyereményjáték

Falatozz.hu Holiday nyereményjáték

A DISTON-LINE Kft. (3535 Miskolc, Erdész utca 24., cégjegyzékszám: 05-09-019809, adószám: 22709776-2-05 a továbbiakban „Szervező”) által indított „Falatozz.hu Holiday” nyereményjáték („Játék”) a Falatozz.hu Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Etelrendeles) kerül meghirdetésre.

 

A Játék lebonyolítását, adatkezelését és adatfeldolgozását a Szervező végzi.

1. A Játékban résztvevők köre

1.1 A Játékban kizárólag Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 16. életévét betöltött, az alábbi 1.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek vehetnek részt, akik a Játék ideje alatt

  • saját Facebook profillal rendelkeznek

  • és követői a Falatozz.hu Facebook oldalának

1.2 A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2. A Játék időtartama

A Játék 2017. augusztus 16. napjától 2017. augusztus 30. napjáig tart.

3. A Játékban való részvétel feltételei

3.1 A Játékban az vehet részt, akinek valós és nyilvános Facebook profillal rendelkezik ÉS aki követője a Szervező Facebook oldalának (https://www.facebook.com/Etelrendeles) ÉS aki a Szervező Facebook oldalán a „Falatozz.hu Holiday” bejegyzéseknél feltett kérdés(ek)re, a feltett kérdés(ek) alatt kommentben helyesen válaszol ÉS a bejegyzés(eke)t nyilvánosan megosztja (továbbiakban: játékos(ok)).

3.2 A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.

4. A Játék egyéb feltételei

4.1 A Játékosok a feltett kérdésekre való válaszadás során:

- kötelesek tiszteletben tartania Magyarország alkotmányos rendjét;

- nem sérthetik az emberi jogokat;

- hozzászólásuk nem lehet alkalmas a személyek, nemek, népek, nemzetek, nemzeti etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyűlölet keltésére;

- hozzászólásuk nem irányulhat semmilyen kisebbség, sem bármely többség nyílt vagy burkolt megsértésére, kirekesztésére, annak faji szempontokat alapuló bemutatására, elítélésére;

- hozzászólásukban nem jelenhetnek meg benne vallási vagy szexuális utalások;

- hozzászólásuk nem irányulhat a szexipar, az okkultizmus, a drog- és alkoholfogyasztás, illetve egyéb egészségkárosító szenvedélyek, a természetgyógyászati és az ún. konvencionális gyógyító eljárások, valamint a terrorizmus nyílt vagy burkolt népszerűsítésére, illetve az obszcenitás céltalan és/vagy értelmetlen megjelenítésére;

- hozzászólásuk nem tartalmazhat a Szervezőre vonatkozó negatív kijelentéseket;

- hozzászólásuk nem tartalmazhat a Szervező versenytársaira utaló logókat, képeket, üzeneteket;

- hozzászólásuk nem tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot;

- hozzászólásuk nem tartalmazhat bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve bármely jogszabálysértésre való utalást, felbujtást;

- hozzászólásuk nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat, védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket;

- illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést.

4.2 A Szervező fenntartja a jogot, hogy bármely Játékost kizárja a Játékból, különösen, de nem kizárólagosan a fenti 4.2 pontban felsorolt szabályok megszegése esetén.

5. Játék menete

5.1 A Szervező a Facebook oldalán a Játék ideje alatt összesen 14 kérdést tesz közzé. A Játékosok kommentben válaszolnak ÉS nyilvánosan megosztják a bejegyzés(eke)t.

5.2 A napi kérdéseknél a megjelenéstől számított 24 óra múlva ér véget a nyereményjáték, és a Szervező a Játékosok közül a megjelenéstől számított 24 és 30 óra között 1 db Játékost véletlenszerűen kisorsol, aki a 6.6 pont szerinti napi nyeremény átvételére jogosultak.

5.3. Szervező a 6.6. pontban ismertetett Fődíjat azon Játékosok között sorsolja ki, akik mind a 14 kérdésre helyesen válaszolt és mind a 14 kérdést nyilvánosan megosztották.

5.4. A Játékhoz a Játék ideje alatt bármikor lehet csatlakozni.

6. Nyeremény, sorsolás

6.1 A Szervező a Játékosok közül véletlenszerűen sorsol. A véletlenszerűséget a Szervező a tőle teljesen független http://socialwinner.besocial.hu/ alkalmazás használatával biztosítja.

6.2 A nyertes Játékost a Szervező a Facebook oldalán való megjelöléssel értesíti, és felkéri, hogy Facebook üzenetben jelentkezzenek a nyeremények átvételével kapcsolatban.

6.3 A Játékban résztvevők vállalják, hogy nyertesség esetén jogosultságukat megfelelően igazolják, és együttműködnek a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadása az értesítést követően 20 naptári napon belül megtörténjen. Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét ezen határidőn belül nem venné át, úgy nyereménye elveszik.

6.4. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre nem váltható.

6.5. A nyereményt online lehet átvenni.

6.6 A nyeremények:

  • Napi nyeremények: 14 x 3.000 Ft értékű Falatozz.hu utalvány

  • Fődíj: 1 db 2 főre szóló szállodai utalvány a Hotel Mediterrán**** szállodába

7. Adatkezelés

7.1 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó tájékoztatja a Játékosokat, hogy személyes adataik kezelése önkéntes hozzájárulásukon alapul, amelyről megfelelő tájékoztatást jelen játékszabályzatban olvastak és elfogadnak:

7.2 A Játékosok a nyereményjátékban való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy

- a Szervező a résztvevő Játékosok személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása, valamint a nyeremények átadása céljából kezelje;

- a Szervező a nyereményjáték lebonyolítása, valamint a nyeremény átadása céljából a Játékos által megadott telefonszámon, illetve e-mail címen a Játékost megkeresse;

- a Szervező a Játékos által megadott postai címre a nyereményt esetlegesen megküldje.

8. Egyéb rendelkezések

8.1 A jelen Játékszabályzatot a Szervező jogosult egyoldalúan módosítani. A Játékszabályzat esetleges módosításait vagy visszavonását a Szervező azonnal közzéteszi a weboldalán. Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától hatályos.

8.2 A játékosok részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Facebook oldalukon közzétett nevüket, profilképüket a Szervező közzé tegye saját Facebook oldalán.

8.3 A Szervező a jelen Játékszabályzatban foglaltakon kívül egyéb költséget nem visel, kötelezettséget nem vállal.

8.4 A játékosok a Játékban való részvételükkel a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

8.5 Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with, Facebook.

 

Miskolc, 2017. augusztus 15.

DISTON-LINE Kft.

Szervező