0
Főoldal Falatozzos ajándék naptár játék

Falatozzos ajándék naptár játék

JÁTÉKSZABÁLYZAT

"RENDELJ MINÉL TÖBBSZÖR AZ EGYEDI FALATOZZOS NAPTÁRÉRT!"

HIVATALOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A játék szervezője

A „Rendelj minél többször az egyedi Falatozzos naptárért!" elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a DISTON-LINE Kft. (székhely: 3535 Miskolc, Körmöci utca 20., cégjegyzékszám: 05-09-019809, nyilvántartó bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága) ( a továbbiakban: „Szervező”).

2. A játékban történő részvétel feltételei

2.1. A Játék nyelve magyar. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, a 2.2., 2.5., 2.6., 2.7., 8.4., és 9.4. pontokban meghatározott kizárt személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a „Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

  • a Falatozz.hu weboldalán vagy mobil applikációján keresztül bejelentkezik a már meglévő felhasználói fiókjába vagy személyes adatai megadásával regisztrál az oldalon („Regisztráció”)
  • vásárol bármilyen terméket a Falatozz.hu weboldalán vagy mobil applikációján keresztül és ezzel egyidejűleg elfogadja a jelen játékszabályzatban (a „Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt, és hozzájárul az adatainak a Játékkal összefüggő – a jelen Játékszabályzatban írtak szerinti – kezeléséhez
  • valamint feliratkozik a Falatozz.hu hírlevelére
  • és a vásárlás megvalósul, a későbbiekben nem kerül törlésre.

(Ezen lépések szerint megvalósult vásárlás együttesen: „Pályázat”).

Egy Játékos csak egy Pályázatot nyújthat be a Játékba. A Játék időtartama alatt leadott további rendelések alkalmával nem tud újra regisztrálni a Játékra, viszont minden, a Játék ideje alatt végbement vásárlásával felkerül arra a listára, melyről a nyertesek kisorsolása történik. Ilyen módon egy Játékos többször is szerepelhet a sorsolás alkalmával a játékosok listáján, ezzel növelve az esélyét a nyereményre.

2.2. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

2.3. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2.4. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.5. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.6. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő  egyéb harmadik személyek munkavállalói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.7. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek többek között azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós adataikkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

3. A játék időtartama

A Játék 2023. január 5. napján 11 óra 00 perc 01 másodperctől 2023. január 31. napján 23 óra 59 perc 59 másodpercig tart.

4. A játék menete

4.1. A Játék során a Játékos feladata, hogy a Játék 3. pontjában meghatározott időtartam során bejelentkezzen a már meglévő felhasználói fiókjába, majd vásároljon bármilyen terméket és elfogadja a játékszabályzatot, valamint feliratkozzon a Falatozz.hu hírlevelére és a vásárlás megvalósuljon.

4.2. Nyeremények

4.2.1. Nyeremények

A Játék időtartamát követően a Játékosok között 30 db egyedi készítésű Falatozz-os falinaptárat osztunk ki a következők alapján:

  • a Játék időtartama alatt a Játékosok által leadott rendeléseket darabszám alapján rangsoroljuk
  • az időszak végén listát állítunk az összes januári megrendelőnkről, akik közül az első 30, azaz a legtöbbször rendelők részesülnek a jutalomban.

A nyereményt a Játékossal történt egyeztetést követően küldjük ki a Játékos által megadott címre.


Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül a Játékból, a jelen játékszabályzatban foglalt bármely okból törlésre kerül/elveszti a Nyereményre való jogosultságát, vagy a Nyereményt nem veszi át vagy visszautasítja, úgy az adott nyeremény nem kerül kiosztásra.

5. Nyertesek értesítése, nyeremények kiküldése

5.1. Értesítések

5.1.1. A nyertesek listáját a Szervező a Játék zárását követő 5 munkanapon belül (teljes névvel) közzéteszi a Weboldalon.(https://falatozz.hu/ajandek-naptar-nyertesek)

5.1.2. A nyertes Játékost, Szervező a Regisztráció során megadott e-mail címre küldött elektronikus üzenetben (e-mailben) is értesíti a Játék lezárását követő 5 munkanapon belül („Értesítés”).

Az ajándék készpénzre nem váltható.

6. Adózás

A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7. Információ a játékról

A Játékkal kapcsolatos információk és a Játék hivatalos Játékszabályzata megtalálható a https://falatozz.hu/ajandek-naptar-jatekszabalyzat oldalon. A Játékkal kapcsolatos kérdések esetén keresse a Falatozz.hu ügyfélszolgálatát a Játék teljes időtartama alatt, minden nap 9 – 23 h között  a e-mail címen vagy a +36 1/770 8080 normál díjas telefonszámon.

8. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

8.1.  A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, a Játékos szabadon adott hozzájárulásán alapul. A Játékos bármikor kérheti az adatai törlését a jelen pontban megadott elérhetőségeken, de ez nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

8.1.1. Szervező, mint Adatkezelő és Adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;

8.1.2. Szervező, mint Adatkezelő, a nyertes Játékos nevét a www.falatozz.hu/juliusi-nyeremenyjatek-szabalyzat Weboldalon nyilvánosságra hozza az alábbi célból: nyertes Játékos biztos tájékoztatása a nyertességéről, amellyel elkerülhető az, hogy a Játékos azért nem értesül a nyertességéről, mert a  levelezőrendszere levélszemét (spam) vagy promóció, esetleg egyéb almappákba helyezi el az Értesítést;

8.1.3. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A megadott adatok kezelője és feldolgozója a Szervező.

A Játékosok Játék céljából kezelt adatait az Adatkezelő a Játék lezárását követő 90 (kilencven) napig – illetve, ha a Játékos ezen határnap letelte előtt kéri az adatai törlését, akkor addig az időpontig - kezeli és őrzi, ezen időpont elteltét követően bármely külön értesítés nélkül törli nyilvántartásából. A Játék nyerteseinek adatait az Adatkezelő a Játék lezárását követően a Nyeremény nyertes Játékos általi igazolt átvételének időpontjáig őrzi meg.

Adattárolás elektronikusan és papír alapon történik Szervező, 3527 Miskolc, Sajószigeti utca 12. címe alatt.

A személyes adatokat a Szervező, mint Adatkezelő és Adatfeldolgozó, a teljes név és a nyertesség ténye tekintetében a www.falatozz.hu oldalát látogató felhasználók ismerik meg.


8.2. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.A Szervező, mint Adatkezelő, bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését elektronikus úton a címre küldött e-mailben. Ezen kívül a Játékost megilleti a kezelt adatok korlátozásának joga is. A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el.


8.3. Játékosok adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

    a. Hozzáférés (tájékoztatás): a Játékos jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen, a vele kapcsolatosan folytatott adatkezelésről, annak céljáról, a kezelt adatokról, kezelt adatok esetleges továbbításáról, adatkezelés idejéről, a Játékos jogairól, az adatkezeléssel szembeni jogorvoslati lehetőségről, az adatok forrásáról, történik-e harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás és kérheti az adatai másolatát is.    b. Helyesbítés: a Játékos kérheti a helytelen adatainak a helyesbítését.


    c. Törlés (illetve elfeledtetés): a Játékos kérheti adatainak törlését, ha már nincs szükség rájuk abból a célból amelyből azokat gyűjtötték, a Játékos visszavonja a hozzájárulását, tiltakozik az adatkezelés ellen, jogellenes adatkezelés esetén. Az elfeledtetéshez való jog a nyilvánosságra hozott adatok törlésével kapcsolatos Adatkezelői intézkedést jelenti.


    d. Korlátozás: korlátozás esetén a tároláson kívül csak a Játékos hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, védelméhez, vagy fontos közérdekből lehet kezelni az adatokat. Kérheti a Játékos ha vitatja az adatok pontosságát, akkor arra az időre, vagy jogellenes az adatkezelés, de nem szeretné a Játékos a törlést, nincs már szükség az adatokra az adatkezelés céljából, de a Játékosnak szüksége van rá jogi igényének előterjesztése, érvényesítése, védelme miatt.


    e. Adathordozhatóság: a Játékos hozzájárulása alapján automatizált módon (gépi) kezelt adatok tekintetében kérhető az adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítása illetve a Játékos részére történő kiadása.

A Szervező gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Játékosok személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. A Szervező a személyes adatokat bizalmasan kezeli, adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv., és az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletével (2016. április 27.) (GDPR).

8.4. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy a Játékos a Játékban nem tud részt venni. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék  lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi, a Nyeremény átadása és beváltása az adatok kezelése nélkül lehetetlen.

9. Egyéb rendelkezések


9.1. A Szervező  nem felelős és kizár minden felelősséget, bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékkal összefüggésben, továbbá a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. Ezen felül az esetleges elírásokért, hibákért a Szervező felelősséget nem vállal.

9.2. A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból hiúsul meg, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.

9.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak Nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező  semminemű felelősséget nem vállal.

9.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

9.5. A Szervező fenntartja annak a jogát, hogy a Játékszabályzatot a játék ideje alatt is módosíthatja.

 

A nyereményjáték nem az Apple Inc. által szponzorált, ez kizárólagosan a Falatozz.hu weboldalt és applikációt üzemeltető Diston Line Kft. tulajdona.

A nyereményjáték nem az Apple Inc. által szponzorált, ez kizárólagosan a Falatozz.hu weboldalt és applikációt üzemeltető Diston-Line Kft. tulajdona.